తీవ్రరూపం దాల్చిన ఫణి తుఫాను శ్రీకాకుళంలో పరిస్థితి విషమం అల్లకల్లోలంగా మారిన సముద్రం ..?

తీవ్రరూపం దాల్చిన ఫణి తుఫాను శ్రీకాకుళంలో పరిస్థితి విషమం అల్లకల్లోలంగా మారిన సముద్రం