డాక్టర్లకే మతి పోగొడుతున్న చిట్కా బట్టతలా పై దట్టమైన నల్లని వెంట్రుకలను రప్పిస్తున్న కాయ …?

డాక్టర్లకే మతి పోగొడుతున్న చిట్కా బట్టతలా పై దట్టమైన నల్లని వెంట్రుకలను రప్పిస్తున్న కాయ (9426)