రేపే అక్షయ తృతీయ ఈ రోజు 5 రూపాయలతో ఇది కొని ఇంటికి తెచ్చుకొంటే చాలు కటిక పేదవాడైనా కుబేరుడు అవుతాడు ..?

రేపే అక్షయ తృతీయ ఈ రోజు 5 రూపాయలతో ఇది కొని ఇంటికి తెచ్చుకొంటే చాలు కటిక పేదవాడైనా కుబేరుడు అవుతాడు

మే 7 అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడానికి బదులుగా ఇది కొంటే అదే మీ ఇంట్లోకి బంగారం వచ్చేలా చేస్తుంది ..?

మే 7 అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడానికి బదులుగా ఇది కొంటే అదే మీ ఇంట్లోకి బంగారం వచ్చేలా చేస్తుంది