నాది హామీ!మీ కంటిచూపు ఎంతలా పెరుగుతుందంటే మీ కళ్ళద్దాలు విసిరిపడేస్తారు…

నాది హామీ!మీ కంటిచూపు ఎంతలా పెరుగుతుందంటే మీ కళ్ళద్దాలు విసిరిపడేస్తారు

(36269)

Add Comment