మోకాళ్ళు,వెన్నునొప్పి తగ్గిపోయి గట్టిపడాలంటే ఈ ముద్రలో 10ని ఇలాచేస్తే చాలు..?

మోకాళ్ళు,వెన్నునొప్పి తగ్గిపోయి గట్టిపడాలంటే ఈ ముద్రలో 10ని ఇలాచేస్తే చాలు

(1)

Add Comment