ఈ ఆకు ముద్దా నూరి రాస్తే ఎంత నల్లగా ఉన్నవారైనా తెల్లగా మెరిసిపోతారు..?

ఈ ఆకు ముద్దా నూరి రాస్తే ఎంత నల్లగా ఉన్నవారైనా తెల్లగా మెరిసిపోతారు

Add Comment